Korekta raportu nr 91/2010 - poprawiona data.

Raport bieżący nr 91/2010 K

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, iż w wyniku pomyłki w raporcie z dnia 7 grudnia 2010 roku nr 91/2010 podany został błędny termin, do którego Aneks nr 14 do Umowy Ramowej przedłużył możliwość wykorzystania limitu określonego w Umowie Ramowej zawartej z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce (d.Calyon S.A. Oddział w Polsce).

 

Termin wykorzystania limitu został przedłużony do 2011-10-31, a nie jak omyłkowo podano: do 2010-10-31.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z par. 5 ust. 1 pkt 3, w związku z par. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).