Korekta raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

Raport bieżący nr 4 / 2019 K

Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w związku z pomyłką dotyczącą określenia jednego z terminów.

W raporcie bieżącym nr 4/2019  zamiast daty określającej termin wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego bloku 9 jako „do 31.03.2019 r.” powinno być  „ do 15.04.2019 r.”.

Pozostałe informacje przekazane raportem bieżącym nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim