Korekta błędu w projekcie uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 28/2024 K

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

W ramach korekty raportu bieżącego nr 28/2024 z dnia 28 maja 2024 r. Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w wyniku omyłki, w załączniku „PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal S.A.” („Załącznik”), § 1 projektu uchwały w sprawie: „pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023”, zaproponowanej do punktu 11 porządku obrad otrzymał błędne brzmienie: „Stratę netto Spółki wynikającą ze sprawozdania finansowego za rok 2023 w kwocie 84.118.436,26 zł pokryć z zysków z przyszłych okresów.”, zamiast prawidłowego brzmienia: „Stratę netto Spółki wynikającą ze sprawozdania finansowego za rok 2023 w kwocie 84.118.436,26 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.” W związku z powyższym, w ramach niniejszej korekty raportu, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu poprawiony Załącznik.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.