Informacja dotycząca zawarcia z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp.k. aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. (umowa o podwykonawstwo prac na potrzeby realizacji Projektu Opole).

Raport bieżący nr 50/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W związku z raportem bieżącym nr 48/2018 z dnia 10 października 2018 roku, Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 października 2018 roku Spółka oraz Polimex Opole Spółka z o.o. Sp. k zawarły aneks („Aneks”) do Umowy z dnia 25 października 2013 roku o podwykonawstwo prac na potrzeby realizacji Projektu Opole („Umowa”).

Aneksem zostały implementowane do Umowy postanowienia wynikające z zawartego przez Spółkę w dniu 10 października 2018 roku aneksu nr 9 do umowy z dnia 15 lutego 2012 roku na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole pomiędzy Rafako S.A., Mostostal Warszawa S.A., „Polimex-Mostostal” S.A. („Generalny Wykonawca”) i PGE GiEK S.A. oraz Porozumienia zawartego przez Generalnego Wykonawcę z GE Power Spółka z o.o., o których mowa w raporcie bieżącym nr 48/2018 z dnia 10 października 2018 roku.

W opinii Spółki zawarcie Aneksu nie ma istotnego wpływu na budżet Projektu oraz wynik EBITDA Spółki.