Informacja dotycząca zawarcia aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole oraz porozumienia wewnętrznego Generalnego Wykonawcy i GE Power sp. z o.o.

Raport bieżący nr 48/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W związku z raportem bieżącym nr 8/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku, 8/2018 z dnia 22 lutego 2018 oraz 77/2017 z dnia 26 września 2017 r., Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 października 2018 roku konsorcjum Spółki oraz Mostostal Warszawa S.A. i Rafako S.A. (łącznie „Generalny Wykonawca”) zawarło z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. aneks nr 9 („Aneks”) do umowy z dnia 15 lutego 2012 roku („Umowa”) na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole („Projekt”) realizowanej przez Generalnego Wykonawcę oraz GE Power Sp. z o.o., które jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera konsorcjum zarządzającego realizacją Projektu.

Aneks przewiduje między innymi:

  1. Zmianę terminu przekazania bloku nr 5 do eksploatacji na 15 czerwca 2019 roku oraz bloku nr 6 na 30 września 2019 roku,
  2. Uzgodnienie kwestii technicznych dotyczących realizacji Projektu.

Strony potwierdziły wysokość wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy, pod warunkiem dotrzymania uzgodnionych w Aneksie terminów przekazania bloków do eksploatacji.

W świetle podpisanego Aneksu Generalny Wykonawca wraz z GE Power Sp. z o.o. uzgodnili wewnętrzne porozumienie, które m.in. potwierdza zapisy Aneksu oraz reguluje kwestie wzajemnych roszczeń („Porozumienie”).

W opinii Spółki zawarcie Aneksu oraz Porozumienia nie ma istotnego wpływu na budżet Projektu oraz wynik EBITDA Spółki.