Informacja dotycząca Memorandum Informacyjnego.

Raport bieżący nr 94/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, iż w Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) złożona została ostateczna wersja Memorandum Informacyjnego, w odniesieniu do którego KNF w dniu 17 grudnia 2010 roku wydała decyzję nr DEM/WE/4160/8/16/10 o stwierdzeniu równoważności z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym („Memorandum Informacyjne”).

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Memorandum Informacyjne zostanie udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 23 grudnia 2010 roku poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Emitenta (www.polimex-mostostal.pl) oraz firmy inwestycyjnej pełniącej funkcję oferującego (www.dibre.pl).

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych