Polimex Mostostal zakończył 2022 rok z wynikami wyższymi w porównaniu do 2021 r. na wszystkich poziomach głównych mierników finansowych

wyniki 2022

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal prezentuje roczne wyniki finansowe. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2022 r. osiągnęły poziom 3 784 mln PLN i są wyższe o 1 480 mln PLN względem 2021 r. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła za 2022 r. 207 mln PLN i jest wyższa o 43 mln PLN w porównaniu do wyniku sprzed roku.

Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2022 r. w wysokości 131 mln PLN jest wyższy o 44 mln PLN od wyniku za 2021 r. i stanowi 3,5% przychodów operacyjnych.

Wybrane dane finansowe za 2022 rok w mln PLN

 W otoczeniu wszechobecnej inflacji, ciągłych zmian cen oraz niepewności ograniczającej nowe projekty inwestycyjne, utrzymanie przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal wzrostu na wszystkich poziomach głównych mierników finansowych w porównaniu do 2021 roku ocenić należy bardzo pozytywnie.

Kolejny raz nasza determinacja, ale przede wszystkim elastyczność i własne zasoby osobowe, a także dywersyfikacja oferty i Klientów nie tylko pomogły nam kontynuować działalność na pełnych obrotach, ale osiągnąć tak dobre wyniki. Nadal koncentrujemy działalność biznesową Grupy Kapitałowej w kluczowych dla nas obszarach: energetyka, nafta, chemia, gaz, produkcja oraz budownictwo infrastrukturalne i kubaturowe, zarówno w kraju jak i za granicą.

Wzmacniamy nasze specjalistyczne kompetencje w zakresie energetyki jądrowej i w minionym roku podpisaliśmy porozumienia o współpracy przy budowie elektrowni jądrowych z największymi graczami w tym segmencie energetyki, czyli z Westinghouse, Bechtel, EDF i Korea Hydro & Nuclear Power. Podtrzymujemy i konstytuujemy naszą gotowość do realizacji zadań, jakimi są budowy elektrowni jądrowych w Polsce i poza naszymi granicami.

W działalności operacyjnej staramy się o pełne wykorzystywanie synergii kompetencji spółek, integrację oraz wzajemną wymianę doświadczeń zespołów projektowych. Rozwijamy też kompetencje deweloperskie w segmencie energetyki w roli inwestora/GW, w tym dla klientów końcowych oraz w oparciu o powołaną nową spółkę Polimex Kogeneracja.

Pracujemy nad wzmacnianiem portfela podpisanych kontraktów, który na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5,2 mld PLN i jest większy o 1,2 mld od prezentowanego na koniec trzeciego kwartału 2021 r. Daje nam to perspektywę stabilności na najbliższy czas. Jesteśmy przygotowani na nowe kontrakty zarówno kadrowo, jak i technicznie.

Zapewniam, że nieustannie i konsekwentnie dokładamy wszelkich starań by utrzymać naszą stabilną sytuację organizacyjną i finansową, mitygować ryzyka, a przede wszystkim osiągać jak najlepsze wyniki." - powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

"Mimo kolejnego, trudnego dla naszego rynku roku, pełnego wyzwań wynikających z jeszcze bardziej wymagającego niż w okresie pandemii otoczenia makroekonomicznego, podejmowaliśmy wszelkie wysiłki, aby realizować nasze cele strategiczne.

Dzięki optymalizacji procesów i zasobów, zwiększyliśmy ogólną efektywność kosztową. Na poziomie zysku na działalności operacyjnej osiągnęliśmy wynik 167 mln PLN czyli o 39 mln PLN wyższy w porównaniu do roku ubiegłego. Kolejny rok, dzięki pracy wszystkich pracowników Naszej Grupy Kapitałowej, poziom EBITDA, skalkulowany jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, osiągnął wysoki poziom 207 mln PLN, co daje rentowność na poziomie 5,5 %.

Skupiamy się na wszystkich projektach, które mogą zapewnić Grupie Kapitałowej satysfakcjonujące przychody i równie satysfakcjonujące marże, przy utrzymaniu wysokiej jakości usług. Dalej chcemy utrzymać wzrost wartości projektów innych niż energetyczne w strukturze przychodów, dlatego umacniamy swoje kompetencje w segmencie rynku infrastruktury i projektów kubaturowych, a także projektów petrochemicznych.

Mając na uwadze dynamicznie zmieniające się otoczenie i warunki rynkowe kontynuujemy prace nad optymalizacją i doskonaleniem efektywności w procesach operacyjnych. Prowadzimy aktywną, a jednocześnie selektywną politykę ofertowania.

Zwracamy uwagę na dalszy wzrost kompetencji technicznych i konsolidacje spółek segmentowych wokół projektów strategicznych, w efekcie czego spółki wykonawcze będą obsługiwały większe zakresy prac na tych projektach.

Pomimo wojny za naszą wschodnią granicą, w 2022 roku prawie 20% skonsolidowanych przychodów zrealizowaliśmy poza granicami kraju.

Warto podkreślić, że poziom gotówki całej Grupy Kapitałowej znacząco przekracza dług oprocentowany,
tj.  wskaźnik długu netto wyniósł -715 mln PLN (stan na dzień 31.12.2022 r.). Mamy wysoki i bezpieczny wskaźnik, w którym saldo środków pieniężnych w znacznym stopniu przewyższa nasze zobowiązania oprocentowane (kredyty, obligacje, inne zobowiązania odsetkowe).

W ciągu 2022 r. zwiększono linie gwarancyjne dla Grupy Kapitałowej łącznie o kolejne 212 mln PLN, z czego ponad 188 mln PLN przypada na gwarancje ubezpieczeniowe.

W 2023 roku planujemy utrzymać pozycję lidera EPC w zakresie dużych projektów energetycznych na polskim rynku w oparciu o posiadane kompetencje, zasoby kadrowe i doświadczenie zrealizowanych projektów (Kozienice, Opole, Żerań), jak również w oparciu o projekty realizowane (Puławy, Dolna Odra, Czechnica) oraz aktywnie uczestniczyć w oferowaniu nowych projektów, w tym projektów elektrowni/elektrociepłowni parowo-gazowych. Wzmacniamy również kompetencje w zakresie realizacji projektów instalacji rafineryjnych w Polsce." – dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu.