Polimex Mostostal S.A. ma bardzo dobre wyniki za IH/2Q 2022

Wyniki IH 2022

 

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal podsumowała wyniki za pierwsze dwa kwartały bieżącego roku. Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za pierwszych 6 miesięcy 2022 roku są bardzo pozytywne i zdecydowanie lepsze od wyników analogicznego okresu 2021 roku. Pomimo nadal trudnej sytuacji na rynku i wynikających z wojny na Ukrainie problemów w  europejskiej gospodarce, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w I półroczu 2022 r. osiągnęły poziom 1 904 mln PLN i są wyższe względem przychodów operacyjnych za I H 2021 r. o 928 mln PLN (+95%).

Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za I H 2022 r. wyniósł 129 mln PLN (6,8%) i jest wyższy o 44 mln PLN w porównaniu do wyniku za I H 2021 r.

Wynik netto Grupy Kapitałowej za okres styczeń – czerwiec 2022 roku jest wyższy o 43 mln PLN od wyniku za analogiczny okres 2021 roku i wynosi 89 mln PLN i stanowi 4,7% przychodów operacyjnych.

Wybrane dane finansowe za IH 2022 rok w mln PLN

w mln PLN

I H 2021 r.

I H 2022 r.

zmiana w %

PRZYCHODY OPERACYJNE

976

1 904

95%

ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

67

109

63%

EBITDA

85

129

52%

WYNIK NETTO

46

89

93%

„Pierwsza połowa tego roku to czas intensywnego wysiłku nad realizacją pozyskanych kontraktów i ciągła praca nad wzmacnianiem portfela zamówień na kolejne lata. Pomimo mało korzystnych warunków, na tle branży wypadamy bardzo dobrze i ponownie możemy pochwalić się pozytywnymi wynikami finansowymi. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy naszych ludzi dziś prezentujemy lepsze wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat w odniesieniu do pierwszych sześciu miesięcy roku ubiegłego.

Po pierwszym półroczu 2022 roku, mimo niestabilnej sytuacji na rynku, wahaniom cen materiałów budowlanych oraz licznymi problemami z ich dostępnością, ponownie jak rok wcześniej najwyższe wyniki wypracował Segment Produkcja (przychody i EBITDA).

 

Wzmacniamy nasze specjalistyczne kompetencje w zakresie energetyki jądrowej. Od początku tego roku podpisaliśmy porozumienia o współprace przy budowie elektrowni jądrowych z największymi graczami w tym segmencie energetyki z Westinghouse, Bechtel, EDF i Korea Hydro & Nuclear Power . Jesteśmy gotowi do realizacji projektów EPC niemalże w każdym segmencie rynku.

Kolejne miesiące będą zależały w dużej mierze od cen na rynku i koniunktury w kluczowych dla nas branżach. Wśród wyzwań dla Grupy należy wymienić trudny do przewidzenia długoterminowy wpływ przedłużającej się wojny na Ukrainie na rynek pracy, dostęp do materiałów i decyzje inwestycyjne Klientów. powiedział Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

„Grupa Kapitałowa w I półroczu 2022 wygenerowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 109 mln PLN co stanowi wzrost o 63% w porównaniu do poprzedniego roku. Największe przychody ze sprzedaży, podobnie jak w poprzednich okresach, zostały osiągnięte w Segmencie Produkcja i Energetyka – łącznie 77% przychodów.

Płynność finansowa Grupy Kapitałowej utrzymuje się na stabilnym poziomie. Utrzymujemy ujemny poziom zadłużenia netto – na koniec II Q 2022 r. saldo środków pieniężnych przewyższało zadłużenie oprocentowane o 484 mln PLN.

Warto podkreślić, że nasz portfel zamówień na koniec czerwca 2022 roku wynosi 4,4 mld PLN i zapewnia nam stabilne przychody na okres dłuższy niż dwa najbliższe lata obrotowe. W pipeline mamy ponad 18,5 mld PLN wartości aktualnie oferowanych projektów. Pracujemy nad dalszym zwiększeniem portfela rentownych zamówień. Pilnujemy kosztów, dbamy o utrzymanie jak najwyższej efektywności biznesowej i rentowności realizowanych przez nas projektów.” dodał Maciej Korniluk wiceprezes zarządu Polimex Mostostal S.A.