Zbudowany przez konsorcjum Polimex Mostostal i Polimex Energetyka nowy obiekt kogeneracji gazowej o mocy do 20 MW EC Słoneczna w Słupsku przekazany do eksploatacji

Engie

 

Na początku grudnia 2022 z sukcesem zakończył się ważny kontrakt realizowany przez konsorcjum spółek Polimex Mostostal i Polimex Energetyka na zaprojektowanie, dostawę oraz wybudowanie w formule generalnego wykonawstwa „zaprojektuj i wybuduj” nowego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – EC Słoneczna w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego realizowany dla ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. 

Podpisanie protokołu Przekazania do Eksploatacji obiektu pozwala Wykonawcy na wejście w II etap realizacji - rozpoczęcia prac serwisowych na wybudowanym obiekcie.

Wartość kontraktu wynosiła 62,9 mln PLN netto, a szacunkowe wynagrodzenie z tytułu Umowy Serwisowej  to 36,9 mln PLN netto.

Przedmiotem zamówienia była budowa elektrociepłowni składającej się z zestawu agregatów kogeneracyjnych, w których jednostkami napędowymi są silniki spalinowe zasilane gazem ziemnym. Technologia kogeneracji jest zlokalizowana w zaprojektowanym i wybudowanym budynku elektrociepłowni. Zakres obejmował prace projektowe, dostawy, roboty budowlano-montażowe, uruchomienie wszystkich urządzeń i instalacji, rozruch oraz dopuszczenie do użytkowania kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem do pracy ciągłej oraz świadczenie usług serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Energia cieplna wykorzystywana będzie na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w trybie letnim i zimowym.

Obrazki galerii: