Komunikat zarządu Polimex-Mostostal

Zarząd Polimex-Mostostal zamierza w dalszym ciągu rozwijać Spółkę i Grupę Kapitałową. Celem Zarządu jest ugruntowanie pozycji Spółki w strategicznych segmentach jej działalności, kontynuowanie wzrostu przychodów i poprawa rentowności całej Grupy. Zarząd, zgodnie ze swoimi deklaracjami, będzie dążył do realizacji wizji Spółki jako jednego z filarów polskiej gospodarki.

Z uwagi na postawione sobie cele i zidentyfikowane potrzeby Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu w Spółce wnikliwego i szczegółowego audytu działalności Spółki w jej podstawowych obszarach, w tym w zakresie procesów budowlanych. Zarząd oczekuje, że w trakcie audytu nastąpi przegląd procesów inwestycyjnych i zarządczych, a także identyfikacja ewentualnych ryzyk występujących w podstawowych obszarach działalności Spółki. Inicjatywa Zarządu została pozytywnie przyjęta przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej. Zarząd w celu przeprowadzenia audytu będzie wspierał się doświadczeniem zewnętrznych podmiotów.